[rtl]מועצת הכבלים והלוויין קבעה עם זאת כי במהלך השנה יצטרך הערוץ של סלוצקי להגביר את ההשקעות שלו בהפקות מקור כדי לעמוד בתנאי הסף של המועצה[/rtl]