[rtl]הממונה על התקציבים באוצר, אמיר לוי, שלח מכתב למנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר ובו נכתב, בין היתר: "מדובר במהלך בעל פוטנציאל לפגיעה משמעותית בתחרות בשוק התקשורת. אנו מציעים כי טרם קבלת החלטות מהותיות יתנהל דיון בנושא במסגרת שיח מקצועי ומעמיק בין המשרדים"[/rtl]