[rtl]בית המשפט העליון אימץ לראשונה את הכלל האמריקאי שאין להתערב בשיקול דעת עסקי שהופעל כדין, והכשיר את החלטת דירקטוריון בזק לחלק 3 מיליארד שקל לבעלי המניות. על הדרך הכשיר גם את הרכישה הממונפת של אלוביץ' ואת שאיבת הדיבידנדים שנועדה לממנה[/rtl]