[rtl]החברה עדיין לא פרסמה את החבילות שיתייקרו; HOT: "עדכון המחיר נובע מעלייה במחירי התוכן, הגדלת ההשקעה בתכנים חדשים והתייקרות משמעותית בזכויות השידור של תכני הספורט"[/rtl]