[rtl]משרד התקשורת הודיע כי בחן את אופן הפריסה של בזק ושל שתי היברות והחליט שהפריסה תהיה על פי המודל והשיטה שהציעו סלקום ופרטנר[/rtl]