[rtl]תכתובות בין בכירי yes שנתפסו ברשות ניירות ערך מעלות חשדות לכאורה למניפולציות בתזרים המזומנים של החברה. בין ההתבטאויות שנתפסו: "חייבים לדחות תשלומים לספקים, לא נעמוד ביעד"[/rtl]