[rtl]נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין כתב שלמרות הכף נוטה להכרזה על קובי כפושט רגל, מועד כניסת ההכרזה לתוקף יידחה כדי לאפשר לו לגבש הסדר נושים שיזכה לתמיכת הנושים ברוב הדרוש. קובי: "לצורך פירעון החובות אני נכון להקדיש את כל זמני ומרצי"[/rtl]