[rtl]מדובר בכ-5% ממצבת העובדים של הבנק. מסלולי הפרישה המוצעים דומים לתוכנית שהנהיג הבנק בשנה שעברה. עלותה הכוללת של התוכנית החדשה מוערכת בכ-550 מיליון שקל[/rtl]