[rtl]כך עולה מהבקשה לשחרור בתנאים מגבילים של מנכ"ל משרד התקשורת שהגישה היום רשות ני"ע לביהמ"ש; הרשות: "פעל בצורה שיטתית, מכוונות ומתמשכת להעביר מסמכים מסווגים וניירות עמדה פנימיים"; על הנדלר נכתב כי פעלה בעסקאות בעלי העניין בהתאם להנחיות אנשי יורוקום[/rtl]